Атмосферата, в която се работи с деца/ученици със СОП, трябва да бъде атмосфера на загриженост и желание да се опознаят, да се разкрият техните интереси, техните силни и слаби страни.

За учениците със специални образователни потребности е важно да постигнат емоционален, психически, интелектуален и физически комфорт в училище, т.е. да се чувстват стабилни в социален план. Само така ще бъдат готови да изразяват активна познавателна позиция, следователно да усвояват знания според индивидуалните си възможности. Присъствието на дете със специални образователни потребности в масовия клас, особено когато са изградени позитивни социални контакти с него, дава на детето самочувствие и му помага да:

  • Преодолее комплексите си;

  • Да се чувства значимо в класа т.е. стимулира се чувството му за самоценност;

  • Детето се чувства щастливо;

  • Удовлетворени са потребностите му за общуване и това го прави сигурно.

За останалите ученици от класа успешно проведената интеграция носи значителни позитиви в посока на:

  • Постигане на съпричастност;

  • Формиране на толерантно поведение към различието;

  • Грижовност към детето с увреждане;

  • Постигане на повече проницателност и внимание към проблемите на другите;

  • Чувство за удовлетвореност и пълноценност.


Учителят трябва да окуражава учениците при изграждането на положителния образ за тях самите. Окуражаването помага на учениците да повярват в себе си и в своите възможности, да осъзнаят, че грешките им не са задължително провали. Грешките могат да ги научат на много неща. Окуражаването означава те да повярват в собствените си възможности, да се приемат такива, каквито са, а не такива, каквито трябва да бъдат. То предполага уважение към личността на ученика. Насочено е към усилието за откриване на ценните качества у ученика, таланти, мечти, идеали, стремежи, насочено е към силните, а не към слабите му страни. Всеки човек има и силни страни. Окуражаването е противоположно на обезкуражаването, затова не трябва да се обезкуражават учениците с негативни очаквания и коментари; необосновано високи цели; прекалени амбиции и съревнования.