1. Ресурсният учител и учителят на класа обсъждат предварително материала, който ще бъде преподаден на детето в час по математика и подготвят задачите.

2. В часа по математика учителят проверява наученото от предишния час, като дава задача на класа и отделна задача, в зависимост от нивото на детето със СОП. След това, докато преподава новия урок, който е недостъпен за детето със СОП, учителят му дава няколко задачи за самостоятелна работа. След преподаване на новия урок, учителят поставя задачи на класа, като в това време проверява задачите на детето със СОП. Ако детето не се е справило, му обяснява грешките. Ако се е справило, може да му предаде нов материал. Следва проверка на задачите, решени от класа. Учителят извиква на дъската ученик, който записва решението. В същото време може да извика и ученика със СОП, който да покаже как е решил някоя от задачите си, в другата част на дъската.

Обикновено учителите се притесняват,че няма да им стигне времето да се занимават отделно с детето със СОП в класа.Ако предварително с помощта на ресурсния учител е подготвил задачите,които ще му даде,детето със СОП няма да отнеме много време, а и ще внимава повече,тъй като има занимание, достъпно за него.


Мотивацията за учене е много важно условие за постигане на резултати в училище. За да се мотивират, учениците трябва да полагат усилия. Това предполага вяра, че усилието е необходимо условие за постигането на успех. Да бъдеш мотивиран, означава и да повярваш, че можеш да успееш, да бъдеш сигурен, да повярваш в своите собствени способности, в това, че имаш възможности да успееш.

Важен е и начинът на проверка на знанията на учениците със СОП. Той също трябва да бъде съобразен с индивидуалните им особености. Ако дете със СОП има и дефект в говора, не бива да се подлага на мъчително устно изпитване, при положение, че може да му се даде подходящ тест или да отговори писмено на даден въпрос. Ако ученик със СОП трудно пише, то естествено, че писменото изпитване не е за предпочитане. Маже да се изпита устно като му се задават достъпни въпроси, подкрепени с нагледен материал.


Моделът на училищната интеграция в наши условия е основан на партньорството между двама учители, единият отговорен за целия клас, другият – за учениците със специални образователни потребности от класа.