I . Какво е интегрирано обучение и деца със СОП?Интегрирано обучение.

Интегрираното обучение на деца със СОП е обучение, при което детето независимо от вида на увреждането е включено в общата образователна среда /общообразователното училище/. Това се осигурява чрез изграждането и функционирането на подкрепяща среда, която включва подходящи архитектурни и социално-битови условия, индивидуални образователни програми, екипи от специалисти, специални учебно-технически средства и апаратура, дидактически материали и помагала.

Институции, ангажирани с интегрирането на деца и ученици със специални образователни потребности?

 1. Министерство на образованието, младежта и науката;

 2. РИО

 3. Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със СОП .

 4. Детски градини и училища.

Понятие „деца със специални образователни потребности” /СОП/.

Понятието специални образователни потребности е определено в нормативните актове на Министерството на образованието, младежта и науката.
Специални образователни потребности могат да имат деца, които срещат различни затруднения в обучението си, поради:
сензорни увреждания / нарушено зрение или увреден слух/;
физически увреждания;
• умствена изостаналост;
• езиково-говорни нарушения;
• специфични обучителни трудности / специфични нарушения на ученето/;
• емоционални и/или поведенчески проблеми;
• нарушения на общуването и комуникацията;
• хронични заболявания, които водят до СОП;
• множество увреждания.Какво трябва да се направи, ако се разбере, че в класа има ученик със специални образователни потребности?

Когато се установи, че ученикът изпитва различни трудности в общуването и в обучението, трябва да се осигури необходимата подкрепа и съдействие, като се следват стъпките:

Разговор с родителите на детето/ученика. Да се насочат за консултация и преглед от:

 • личния лекар;

 • педиатър;

 • психолог;

 • друг специалист /психиатър, логопед и др./.

Да се осъществи контакт с Екипа за комплексно педагогическо оценяване към РИО. След извършване на комплексното педагогическо оценяване, ЕКПО препоръчва на децата/ учениците със СОП и/или с хронични заболявания обучение в съответните детски градини и училища, като определя вида и формата на ресурсното подпомагане. Екипът за комплексно педагогическо оценяване /ЕКПО/ се формира в Регионален инспекторат по образованието /РИО/ в съответната област. ЕКПО се състои от различни специалисти: психолог, специален педагог, логопед, слухово-речеви рехабилитатор, учител, социален работник, лекар и др. ЕКПО извършва първична оценка на общото развитие на детето или ученика, въз основа на която препоръчва вида и формата на обучение; вида на ресурсното осигуряване и подпомагане; детската градина или училището, които са подходящи за обучението на детето.

Графикът на заседанията на ЕКПО е утвърден в годишен план.  За процедурата по представяне на дете/ученик пред ЕКПО и неговото оценяване може да се получи информация в детските градини/училища, Ресурсен център и РИО.

За обективно оценяване на потребностите и възможностите на детето/ученика са необходими следните документи:

 1. Молба от родител/настойник, попечител или от директор на специализирана институция за деца.

 2. Медицински документи , издадени от съответните лекари-специалисти, с приложени резултати от проведените медицински консултации и изследвания в зависимост от увреждането или нарушението на детето.

 3. Психолого-педагогическа характеристика на детето от учителя на групата в детската градина или от класния ръководител.

 4. Удостоверение за раждане.

 5. Творчески работи на детето – писмени работи, рисунки и други материали.

 6. Други документи: изследвания, заключения от други специалисти, с които е извършена консултация/ по преценка на екипа/.

ЕКПО към РИО извършва първична оценка на потребностите и възможностите на детето/ученика и попълва Карта за първична оценка на общото развитие на дете или ученик със специални образователни. Първичната оценка на детето /ученика със специални образователни потребности се извършва в присъствието на родител/настойник.
След извършване на комплексното педагогическо оценяване, ЕКПО
препоръчва на децата/ учениците със СОП и/или с хронични заболявания обучение в съответните детски градини и училища, като определя вида и формата на ресурсното подпомагане.
В съответните детски заведения и училища с децата/учениците работят екипи от специалисти, които извършват наблюдение и оценка на динамиката в развитието им и изготвят индивидуална образователна програма за тяхното обучение и развитие