Функция на екипите по чл.37, ал.3 от ППЗНП

Екипите в училищата и детските градини

Общите цели в екипната работа са водеща предпоставка за мобилизиране на членовете на екипа. Във връзка с това те трябва да отговарят на следните критерии: коректност, измеримост, постижимост, ориентация към резултат.

Екипите се създават със заповед на директора на учебното заведение в началото на учебната година, не по-късно от 1 септември. За училищните екипи заповедта е на основание чл.37, ал.3, а за тези от детските градини - чл.28, ал.6 от ППЗНП. Диагностичният екип се състои от:

  • Председател – учител на група/паралелка, в която се обучават интегрирано ученици със специални образователни потребности.

  • Членове: психолог и/или педагогически съветник, учител – специален педагог, логопед.

  • Родителите или настойниците, както и други специалисти при необходимост.

Екипът работи целогодишно по график, приет с решение на педагогическия съвет и утвърден от директора на детската градина или училището. Заседанията на екипа са редовни, когато присъстват всички членове. Решенията се вземат с пълно мнозинство.

За да се извърши оценяване на детето или ученика е необходимо да се получи писменото съгласие за това от родителя, настойника, попечителя или директора на специализираната институция за деца. В случай, че родителите или настойниците и попечителите не дадат своето съгласие, екипът изпраща чрез директора на учебното заведение уведомително писмо до съответния отдел за закрила на детето за осигуряване спазването на най-добрия интерес на детето или ученика.След провеждане на началната диагностика, чрез която се оценяват образователните потребности на децата/учениците със СОП, всеки един от членовете на екипа прави доклад за всяко дете/ученик, на базата на които се изготвя становище и попълва оценъчна карта.

Екипът обсъжда с преподавателите целите и задачите по конкретния предмет и основните трудности на детето със СОП.

Учителите изготвят тематични разпределения по предмети за всеки ученик , съобразени с потребностите и възможностите му, които се обсъждат от екипа и се попълват в индивидуалните им програми.


Добре е като отделни направления от работата да бъдат засегнати акценти от предвидената:

  • Работа с децата със СОП

  • Работа с родителите на децата със СОП

  • Работа с преподавателите

  • Работа със съучениците на децата със СОП и техните родители/при необходимост/и съответните форми на въздействие /срещи, разговори, методически сбирки и др./

Желателно е съвместно с педагозите да се определят темите, по които ще се провеждат семинари, обучения, методически сбирки.

В план-графика за дейността на екипа се включват и дейностите свързани с проследяване динамиката в развитието на детето или ученика и изпълнението на индивидуалната образователна програма в края на всеки учебен срок.Ако се налага се внасят промени в индивидуалната образователна програма в зависимост от установените резултати от оценяването в процеса на обучение и динамиката в развитието на детето/ученика.

Чрез директорът на детската градина или училището се представя на екипа за комплексно педагогическо оценяване към РИО писмен доклад за дейността на училищния екип в края на всеки учебен срок. /Докладът се изработва по образец даден от председателя на екипа към РИО/.Задължителна документация на екипа:


1/ План-график за дейността на екипа.

2/ Протоколна книга с протоколи от заседанията на екипа, като протоколите се номерират последователно и номерацията започва отначало за всяка учебна година. Всяко заседание е редовно, когато присъстват всички членове на екипа. В протокола се посочва датата, дневния ред, дискутираните въпроси и взетите решения по всяка точка, подписи на протоколчик и председател.

3/ Съхранява информацията за всички методически сбирки или други прояви с участие на екипа; срочните и годишни доклад - анализи; информации и др. материали, изработени от екипа.

4/ Води и съхранява личните дела на децата със СОП.

За всяко дете се съхраняват:

- доклади на членовете на екипа от първичното оценяване на детето/ученика;

- становище на екипа отразено в карта за първична оценка на дете/ученик със СОП;

- индивидуална образователна програма;