На основание чл.111, ал. 8 от ППЗНП и Наредба 1/23.01.2009г/ и чл.28 ал.7; чл.37, ал.5:

За ученици със специални образователни потребности, които не усвояват държавните образователни изисквания за учебно съдържание по обективни причини, екипът в училището разработва индивидуална образователна програма по един или повече учебни предмети от учебния план, по който работи училището за съответната учебна година.

Индивидуалната образователна програма се изготвя за деца и ученици със специални образователни потребности, като тя е съобразена с потребностите и потенциалните им възможности.

Тя служи като средство за постигане на държавните образователни изисквания за предучилищното възпитание и подготовка и за учебното съдържание, в случай, че това е постижимо от децата и учениците.

Индивидуалните програми се разработват от екипа в детската градина и училището, съвместно с класните ръководители, учители и преподаватели и се утвърждават от директора на детската градина и училището, в които се обучават деца и ученици със специални образователни потребности. Задължително преди това се иска съгласието и подписа на родителя. Работата с родителите трябва да бъде приоритет.

Много от екипите в масовите училища се чувстват неподготвени да изработват индивидуални програми. Трудността иде от това, че при децата с увреждания не може да се предвиди темпа на обучение. Именно затова, ако се окаже, че детето не успява да я следва или я изпреварва, няма пречка тя да бъде променена според темпа на овладяване на знанията и уменията предвидени в нея.

След като бъде изработена индивидуалната програма, родителите трябва да се запознаят с нея, като предварително са проведени разговори за проблемите на детето им. За да приемат по-лесно действителното му състояние, те участват в изследването на детето пред ЕКПО. От една страна това е тяхно законово право, а от друга им дава възможност да видят реалното ниво на детето и да приемат предложението в индивидуалната програма.

Индивидуалната образователна програма се разработва в съответствие с примерна рамка на индивидуална образователна програма на дете или ученик със специални образователни потребности

Координирането на дейностите по индивидуалната образователна програма на дете или ученик със специални образователни потребности се осъществява от ресурсния учител.