Интегрираното обучение и възпитание на децата и учениците със специални образователни потребности се осъществява съвместно с децата в групата в детската градина или с учениците в паралелката в училището с помощта на ресурсни учители и други специалисти от ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности.
С децата и учениците със специални образователни потребности, които се обучават и възпитават интегрирано, може да се осъществява и индивидуална, и групова работа в стая, оборудвана с технически средства и дидактически пособия, в кабинета на рехабилитатора и в логопедичния кабинет.

Учителят, който работи с дете/ученик със СОП, трябва много добре да познава неговите особености, здравословно състояние, потенциални възможности и образователни потребности, както и да владее технологии и стратегии за работа, да формира умения за екипна дейност.

Главният обучаващ е учителят на класа/преподавателят, той е този, който дава новия материал и следи за овладяването му.Ресурсният учител не е нито ръководител, нито подчинен на масовият учител, а само негов помощник.


Подпомагането на масовият учител се осъществява чрез следните дейности:


1. Ресурсният учител консултира масовият за най-важните особености в обучението на ученика, произтичащи от неговото специфично увреждане.

2. Оказва специфична методическа помощ по отделните учебни дисциплини, в които интегрираният ученик е включен.

3. Ресурсният и масовият учител планират съвместни дейности в урока. Необходимо е ресурсният учител да присъства в класната стая в определени случаи, за да оказва пряка помощ на интегрирания ученик.

4. Двамата учители могат да обсъждат някои детайли на учебната програма, засягащи интегрирания ученик.

5. Ресурсният учител подпомага масовият в проверката и оценката на знанията на ученика. Тук става въпрос за това, че ресурсният учител може да прочита на масовия контролните работи на сляпото дете например написани на брайл или пък да бъде интерпретатор на глухото дете. Разбира се масовият учител е този който поставя оценката.

6. Помага на класният ръководител за пълноценното включване на интегрирания ученик в живота на класа.

7. Ресурсният учител организира включването на масовия в краткосрочни форми за получаване на основна специална подготовка.Такива могат да бъдат еднодневни семинари, участие в конференции в определена област на специалната педагогика и пр.

Ресурсният учител и учителят на класа съгласуват материала, който трябва да се предаде по време на час на детето със СОП. Тъй като учителят не е специален педагог, той изпитва затруднения да прецени какво количество информация и по какъв начин да я представи на детето. Именно затова ресурсният учител му помага и заедно определят материала за следващите часове, но главната отговорност за обучението е на учителя на класа/преподавателя.