Традиционно учителят стои в средата на стаята срещу учениците, обикновено пред дъската. Разпределението на пространството в класната стая е много важно. Конкретно за ученика със СОП е добре да бъдат спазени следните условия:

  • Да бъде разположен на първия ред, близо до учителя.

  • Да му се осигури повече работно пространство, по-далеч от разсейващи стимули /врата, прозорци/.

  • Да се ограничи визуалното безредие пред него.

  • Да бъде поставен сред справящи се ученици с добра концентрация.