На учениците със СОП се поставят, както качествени, така и количествени оценки.

Оценките се поставят на основание: чл. 7, ал. 6, ал. 7, ал. 8 от Наредба №3 от 15.04.2003 г. за системата на оценяване .

Въз основа на установените резултати от текущите изпитвания и изпитите на учениците със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуални образователни програми, но не постигат държавното образователно изискване за учебното съдържание, се поставят оценки с качествен и количествен показател за усвоените знания и компетентности съгласно индивидуалните им образователни програми. В дневника на класа, където се отбелязва успеха през годината, текущите оценки са с количествен показател и звездичка /според указанието дадено в самия дневник/, а срочните и годишни оценки само с качествен показател. Същото се отнася и за ученическия бележник на ученика със СОП.

При завършването на клас, етап или степен на образование по индивидуални
образователни програми учениците със специални образователни потребности, които
не са постигнали държавното образователно изискване за учебното съдържание, получават оценки само с качествен показател.

Учениците със специални образователни потребности, които се обучават по
индивидуални образователни програми и
постигат държавното образователно изискване за учебното съдържание в процеса на училищното обучение, се оценяват с оценките по чл. 7, ал. 2 и 3 от Наредба №3 от 15.04.2003 г. за системата на оценяване /отличен 6, много добър 5, добър 4, среден 3, слаб 2/.