Професионалното образование и обучение е достъпно за всички деца, включително и тези със специални образователни нужди. Член 32 от ЗПОО посочва, че за последните се организира професионално образование и професионално обучение по програми, съобразени със здравословното им състояние или със социалния им статус. Законодателят отделя лицата с хронични заболявания, с физически увреждания, със сензорни увреждания, децата с интелектуална недостатъчност, децата с девиантно поведение. Всички тези групи лица с изключение на децата с интелектуална недостатъчност се обучават по програмите за професионално образование или за професионално обучение по професии или по част от професии, обучението и упражняването на които са подходящи за здравословното им състояние. Децата с интелектуална недостатъчност се обучават по програми за професионално обучение по част от професия или по професия за придобиване на първа степен на професионална квалификация. Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването определят професиите, по които различните групи деца могат да се обучават.

На основание чл. 48, ал. 3 от ППЗНП учениците със специални образователни потребности, които не постигат ДОИ и завършват с удостоверение за завършен VIII клас, могат да продължат обучението си в IX клас на училища, които организират професионално обучение по част от професия или по професия за придобиване на първа степен на професионална квалификация

Държавният план-прием се утвърждава по училища и професии за всяка учебна година.

Друга възможност за продължаване на обучението на ученици със СОП са Социално учебно-професионални заведения (“СУПЗ”).

Методическото ръководство на цялостната дейност на СУПЗ се осъществява от Министерството на труда и социалната политика. СУПЗ са създадени чрез Постановление 63 на МС от 11 април 1991 година.

Правилникът за дейността на социалните учебно-професионални заведения посочва, че СУПЗ се организират с цел да квалифицират всички категории инвалиди и лица с лека умствена изостаналост и увреден слух на възраст от 14 до 35 години в подходящи за тях професии. Наредба № 4 от 1999 г. за условията и реда за извършване на социални услуги разширява обхвата на лицата, които имат право да се ползват от СУПЗ, и включва и лица със определена група инвалидност и говори за лица със сетивни увреждания, а не само за лица с увреден слух. СУПЗ са на пълен пансион.