Showing category "образование" (Show all posts)

VIII. Професионално ориентиране на ученици със СОП.

Posted by Mariana on Friday, July 13, 2012, In : образование 

Професионалното образование и обучение е достъпно за всички деца, включително и тези със специални образователни нужди. Член 32 от ЗПОО посочва, че за последните се организира професионално образование и професионално обучение по програми, съобразени със здравословното...


Continue reading ...
 

VII. Какви документи се издават на учениците със СОП при завършване на клас, етап и степен.

Posted by Mariana on Friday, July 13, 2012, In : образование 
  1. Детска градина – Издава се удостоверение за завършена подготвителна група в детска градина или подготвителен клас в училища предназначено за деца, посещавали подготвителна група в детска градина или подготвителен клас в училища.

Удостоверението е с номенклатур...


Continue reading ...
 

VI.Текущо, срочно и годишно оценяване на учениците със СОП и отразяването му в училищната документация.

Posted by Mariana on Friday, July 13, 2012, In : образование 

На учениците със СОП се поставят, както качествени, така и количествени оценки.

Оценките се поставят на основание: чл. 7, ал. 6, ал. 7, ал. 8 от Наредба №3 от 15.04.2003 г. за системата на оценяване .

Въз основа на установените резултати от текущите изпитвания и изпитите на ...


Continue reading ...
 

Емоционална подкрепа на учениците със СОП

Posted by Mariana on Friday, July 13, 2012, In : образование 

Атмосферата, в която се работи с деца/ученици със СОП, трябва да бъде атмосфера на загриженост и желание да се опознаят, да се разкрият техните интереси, техните силни и слаби страни.

За учениците със специални образователни потребности е важно да постигнат емоционал...


Continue reading ...
 

Индивидуален продход и методи на преподаване и изпитване:

Posted by Mariana on Friday, July 13, 2012, In : образование 


1. Ресурсният учител и учителят на класа обсъждат предварително материала, който ще бъде преподаден на детето в час по математика и подготвят задачите.

2. В часа по математика учителят проверява наученото от предишния час, като дава задача на класа и отделна задача...


Continue reading ...
 

V.Организация на пространството в класната стая:

Posted by Mariana on Friday, July 13, 2012, In : образование 

Традиционно учителят стои в средата на стаята срещу учениците, обикновено пред дъската. Разпределението на пространството в класната стая е много важно. Конкретно за ученика със СОП е добре да бъдат спазени следните условия:

  • Да бъде разположен на първия ред, близо д...


Continue reading ...
 

IV. Специфика на работата на учителя (преподавателя) с ученици със СОП:

Posted by Mariana on Friday, July 13, 2012, In : образование 

Интегрираното обучение и възпитание на децата и учениците със специални образователни потребности се осъществява съвместно с децата в групата в детската градина или с учениците в паралелката в училището с помощта на ресурсни учители и други специалисти от ресурсните ...


Continue reading ...
 

III. Изготвяне на индивидуални образователни програми на учениците със СОП и ролята на преподавателите.

Posted by Mariana on Friday, July 13, 2012, In : образование 

На основание чл.111, ал. 8 от ППЗНП и Наредба 1/23.01.2009г/ и чл.28 ал.7; чл.37, ал.5:

За ученици със специални образователни потребности, които не усвояват държавните образователни изисквания за учебно съдържание по обективни причини, екипът в училището разработва индивидуалн...


Continue reading ...
 

II. Съвместната работа на членовете на екипите – предпоставка за постигане на добри резултати:

Posted by Mariana on Friday, July 13, 2012, In : образование 

Функция на екипите по чл.37, ал.3 от ППЗНП

Екипите в училищата и детските градини

Общите цели в екипната работа са водеща предпоставка за мобилизиране на членовете на екипа. Във връзка с това те трябва да отговарят на следните критерии: коректност, измеримост, постижимос...


Continue reading ...
 

ИНТЕГРИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

Posted by Mariana on Friday, July 13, 2012, In : образование 

I . Какво е интегрирано обучение и деца със СОП?Интегрирано обучение.

Интегрираното обучение на деца със СОП е обучение, при което детето независимо от вида на увреждането е включено в общата образователна среда /общообразователното училище/. Това се осигурява чрез и...


Continue reading ...
 
 

About Me

Mariana
Бургас
  Mariana

Blog Archive

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola