VIII. Професионално ориентиране на ученици със СОП.

July 13, 2012

Професионалното образование и обучение е достъпно за всички деца, включително и тези със специални образователни нужди. Член 32 от ЗПОО посочва, че за последните се организира професионално образование и професионално обучение по програми, съобразени със здравословното им състояние или със социалния им статус. Законодателят отделя лицата с хронични заболявания, с физически увреждания, със сензорни увреждания, децата с интелектуална недостатъчност, децата с девиантно поведение. Всички тези групи лица с изключение на децата с интелектуална недостатъчност се обучават по програмите за професионално образование или за професионално обучение по професии или по част от професии, обучението и упражняването на които са подходящи за здравословното им състояние. Децата с интелектуална недостатъчност се обучават по програми за професионално обучение по част от професия или по професия за придобиване на първа степен на професионална квалификация. Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването определят професиите, по които различните групи деца могат да се обучават.

На основание чл. 48, ал. 3 от ППЗНП учениците със специални образователни потребности, които не постигат ДОИ и завършват с удостоверение за завършен VIII клас, могат да продължат обучението си в IX клас на училища, които организират професионално обучение по част от професия или по професия за придобиване на първа степен на професионална квалификация

Държавният план-прием се утвърждава по училища и професии за всяка учебна година.

Друга възможност за продължаване на обучението на ученици със СОП са Социално учебно-професионални заведения (“СУПЗ”).

Методическото ръководство на цялостната дейност на СУПЗ се осъществява от Министерството на труда и социалната политика. СУПЗ са създадени чрез Постановление 63 на МС от 11 април 1991 година.

Правилникът за дейността на социалните учебно-професионални заведения посочва, че СУПЗ се организират с цел да квалифицират всички категории инвалиди и лица с лека умствена изостаналост и увреден слух на възраст от 14 до 35 години в подходящи за тях професии. Наредба № 4 от 1999 г. за условията и реда за извършване на социални услуги разширява обхвата на лицата, които имат право да се ползват от СУПЗ, и включва и лица със определена група инвалидност и говори за лица със сетивни увреждания, а не само за лица с увреден слух. СУПЗ са на пълен пансион.

 

VII. Какви документи се издават на учениците със СОП при завършване на клас, етап и степен.

July 13, 2012
  1. Детска градина – Издава се удостоверение за завършена подготвителна група в детска градина или подготвителен клас в училища предназначено за деца, посещавали подготвителна група в детска градина или подготвителен клас в училища.

Удостоверението е с номенклатур...


Continue reading...
 

VI.Текущо, срочно и годишно оценяване на учениците със СОП и отразяването му в училищната документация.

July 13, 2012

На учениците със СОП се поставят, както качествени, така и количествени оценки.

Оценките се поставят на основание: чл. 7, ал. 6, ал. 7, ал. 8 от Наредба №3 от 15.04.2003 г. за системата на оценяване .

Въз основа на установените резултати от текущите изпитвания и изпитите на ...


Continue reading...
 

Емоционална подкрепа на учениците със СОП

July 13, 2012

Атмосферата, в която се работи с деца/ученици със СОП, трябва да бъде атмосфера на загриженост и желание да се опознаят, да се разкрият техните интереси, техните силни и слаби страни.

За учениците със специални образователни потребности е важно да постигнат емоционал...


Continue reading...
 

Индивидуален продход и методи на преподаване и изпитване:

July 13, 2012


1. Ресурсният учител и учителят на класа обсъждат предварително материала, който ще бъде преподаден на детето в час по математика и подготвят задачите.

2. В часа по математика учителят проверява наученото от предишния час, като дава задача на класа и отделна задача...


Continue reading...
 

V.Организация на пространството в класната стая:

July 13, 2012

Традиционно учителят стои в средата на стаята срещу учениците, обикновено пред дъската. Разпределението на пространството в класната стая е много важно. Конкретно за ученика със СОП е добре да бъдат спазени следните условия:

  • Да бъде разположен на първия ред, близо д...


Continue reading...
 

IV. Специфика на работата на учителя (преподавателя) с ученици със СОП:

July 13, 2012

Интегрираното обучение и възпитание на децата и учениците със специални образователни потребности се осъществява съвместно с децата в групата в детската градина или с учениците в паралелката в училището с помощта на ресурсни учители и други специалисти от ресурсните ...


Continue reading...
 

III. Изготвяне на индивидуални образователни програми на учениците със СОП и ролята на преподавателите.

July 13, 2012

На основание чл.111, ал. 8 от ППЗНП и Наредба 1/23.01.2009г/ и чл.28 ал.7; чл.37, ал.5:

За ученици със специални образователни потребности, които не усвояват държавните образователни изисквания за учебно съдържание по обективни причини, екипът в училището разработва индивидуалн...


Continue reading...
 

II. Съвместната работа на членовете на екипите – предпоставка за постигане на добри резултати:

July 13, 2012

Функция на екипите по чл.37, ал.3 от ППЗНП

Екипите в училищата и детските градини

Общите цели в екипната работа са водеща предпоставка за мобилизиране на членовете на екипа. Във връзка с това те трябва да отговарят на следните критерии: коректност, измеримост, постижимос...


Continue reading...
 

ИНТЕГРИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

July 13, 2012

I . Какво е интегрирано обучение и деца със СОП?Интегрирано обучение.

Интегрираното обучение на деца със СОП е обучение, при което детето независимо от вида на увреждането е включено в общата образователна среда /общообразователното училище/. Това се осигурява чрез и...


Continue reading...
 

About Me

Mariana
Бургас
  Mariana

Blog Archive

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola